Kennel               Ekhaga
                                        
                                          Fransk Bulldogg

Botaskårsv. 14,
511 42 Kinnahult
0320-13688
0705-708315

ekhaga1@swipnet.se